torsdag 4 juni 2009

Fotografen Svante Lagergren

I tidningen "Hangö" kan vi den 4 juni 1891 läsa följande:

- Fotografen hr Swante Lagergren, som öppnat altelier hätstädes, har på plåten fäst flere wackra wyer från Hangö och dess omgifningar. Hr Lagergren har förut tagit en mängd lyckade fotografier från flere af Finlands wackraste utsiktspunkter och lewererat d.samma bl. a. åt turistföreningen. Äfwen å wärldsexpositionen i Paris 1889 war en kollektion af hr L:s fotografiska alster afsedd att utställas, ehuru mellankomna hinder torde ha omintetgjort sändningen.

De wyer hwilka hr Lagergren nu tagit från Hangö föreställa Gustafswärns och Gustaf Adolfs fästen, brunshusetablissemanget, partier från parken m. m. Särskilt för badgäster torde dessa wällyckade och wackra fotografier blifwa kärkomna såsom minnen från en angenäm wistelse wid wår unga, fashionabla badort.


Inga kommentarer: